PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI
ŠANCE PRO PODNIKATELE BEZ PROKAZATELNÝCH PŘÍJMŮ
ZDRAVÉ ŘEŠENÍ PRO RYCHLOU FINANČNÍ STABILIZACI
POMOC KLIENTŮM SE ZÁZNAMY V REGISTRECH
KOMPLEXNÍ PORADENSKÝ A PRÁVNÍ SERVIS
DLOUHODOBÉ ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH POTŘEB
Previous slide
Next slide
ETICKÝ KODEX

Etický kodex upravuje chování společnosti ProCredia, a. s., jejich zaměstnanců a spolupracujících partnerů. Etický kodex (dále jen „Kodex“) stanovuje etické normy chování při poskytování finančních služeb klientům. Cílem Kodexu je

  • zajistit objektivní informování klientů,
  • pomoci klientům vybrat transparentní a výhodný produkt pro zajištění jejich potřeb,
  • nabídnout seriózní a komplexní servis služeb jako pomoc klientům v jejich situaci,
  • prosazování nabídky korektních služeb na finančním trhu a napomoci zlepšení jejich úrovně,
  • podpořit rozvoj služeb na trhu s nebankovními úvěry.

Kodex je jednou ze základních norem společnosti ProCredia, a.s., k jehož dodržování se společnost dobrovolně zavázala.

Článek I.

Dodržování etických a právních norem

ProCredia, a.s. při výkonu své činnosti dbá, nad rámec svých zákonných povinností, o dodržování etických pravidel upravujících postupy a chování vůči klientům. Veškerá činnost společnosti je v souladu s etikou a nemá negativní dopad na klienta společnosti nebo její obchodní partnery.

Článek II.

Dodržování principu objektivního, rovného a nestranného jednání, zákaz zneužití asymetrie postavení instituce a klienta

ProCredia, a.s. přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu.

Článek III.

Pravidla obchodní činnosti společnosti

Základním posláním společnosti ProCredia, a.s. je pomoc klientům v jejich životních situacích a nabízená řešení musí být ku prospěchu klienta. Služby poskytuje společnost transparentně, profesionálně, kvalifikovaně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.

Článek IV.

Průhlednost a srozumitelnost informování klientů

ProCredia, a.s. poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, objektivní, transparentní a pravdivé informace, srozumitelné pro běžného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.

Článek V.

Povinnost poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání

ProCredia, a.s. poskytuje klientům úplné a dostatečné informace týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu klienta se společností, včetně detailní specifikace nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v dostatečném časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.

Článek VI.

Zákaz nevhodných motivačních postupů

ProCredia, a.s. posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientovi, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. Při sjednávání smluv společnost nenarušuje právo na soukromí klienta a nadměrně ho neobtěžuje. Respektuje právo klienta na ochranu osobnosti.

Článek VII.

Dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost

ProCredia, a.s. u svých služeb a reklamní činnosti uvádí pravdivé informace, bez prvků klamavé reklamy, nezamlčuje důležité skutečnosti a nenabízí výhody, které nemůže zaručit. Dodržuje principy serióznosti reklamy, což platí i pro srovnávání vlastní služby se službami konkurence.

Článek VIII.

Dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku

ProCredia, a.s. dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla poctivého obchodního styku. ProCredia, a.s. soutěží s obdobnými poskytovateli nabídkou kvalitních služeb a nepodbízí se klientům poskytováním neodůvodněných výhod. ProCredia, a.s. se vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o službách konkurence.

Článek IX.

Dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací

ProCredia, a.s. zachovává důvěrnost informací souvisejících se smluvním vztahem ke klientovi a dodržuje povinnost mlčenlivosti. Osobní údaje o klientovi zpracovává v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Článek X.

Informace o postupu pro podání podnětu nebo stížnosti klienta a o způsobu jejího vyřízení

ProCredia, a.s. seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným ve společnosti pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta s vyřízením stížnosti. Klient může podněty či podání uplatnit prostřednictvím:
e-mailu: info@procredia.czna adresu společnosti: Papírnická 2809/10, 326 00 Plzeň, osobně u vedení společnosti (po předchozí domluvě).

Článek XI.

Dodržování etického kodexu

Dodržování tohoto Kodexu je sledováno vedením společnosti ProCredia, a. s. Při porušení Kodexu přijímá společnost vůči zaměstnancům přiměřená opatření v souladu s pracovně právními předpisy. Porušení Kodexu ze strany smluvních partnerů jsou řešeny v souladu se smluvními vztahy a může vést i k ukončení spolupráce. 

V Plzni dne 1. 7. 2014

PROČ PROCREDIA?

POMOC KLIENTŮM

Potřeby klientů jsou pro nás prioritou. Vždy se snažíme najít řešení jejich problémů.

RYCHLOST PROCESU

Při poskytnutí úvěru jednáme rychle a bez zbytečných průtahů.

KOMPLEXNÍ SLUŽBA

Poskytujeme komplexní servis jako např. právní služby, odhad nemovitosti atd.

TRANSPARENTNOST

Potřeby klientů jsou pro nás prioritou. Vždy se snažíme najít řešení jejich problémů.

BEZ POPLATKŮ PŘEDEM

Veškeré náklady jsou již zahrnuty ve splátce.